DEKALOG

Jam jest Pan Bóg twój!

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego
10. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem odziedziczą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy cierpią głód i odczuwają pragnienie sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem zobaczą Boga.
7. Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem będą nazwani synami Boga.
8. Błogosławieni, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości, do nich bowiem należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają, prześladują i obrzucają oszczerstwami z mego powodu.

Cieszcie się i radujcie, bo już macie wielką zapłatę w niebie. 
To przecież tak właśnie prześladowano proroków, poprzedników waszych (Mt 5,3-12).

Najważniejsze prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg;
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze;
3. Są trzy Osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty;
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia;
5. Dusza Ludzka jest nieśmiertelna
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Sakramenty święte:

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Warunki sakramentu pokuty

1. Staranny rachunek sumienia
2. Szczery żal za grzechy
3. Mocna postanowienie poprawy
4. Zupełna i szczera spowiedź
5. Należyte zadośćuczynienie

Cnoty boskie

1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

Główne cnoty moralne

1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

Dary Ducha Świętego

1. Mądrość;
2. Rozum;
3. Rada;
4. Męstwo;
5. Umiejętność
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

Przykazania Miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich i ze wszystkiej myśli swojej.
2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego

Uczynki miłosierne co do duszy:

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Za żywych i umarłych modlić się

Uczynki miłosierne co do ciała:

1. Łąknących nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Chorych nawiedzać
6. Więźniów wspierać
7. Umarłych pogrzebać

Rady ewangeliczne:

1. Dobrowolne ubóstwo
2. Dozgonna czystość
3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa

Grzechy główne:

1. Pycha 
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Cnoty przeciwne grzechom głównym:

1. Pokora
2. Szczodrobliwość
3. Czystość
4. Życzliwość
5. Umiarkowanie
6. Łagodność
7. Pilność w dobrym

Rzeczy ostateczne:

1. Nieuchronna śmierć
2. Sprawiedliwy sąd Boży
3. Wieczne niebo dla dobrych
4. Wieczne piekło dla złych